متن عاشقانه1392

                                                        Avazak.ir Line6 تصاویر جداکننده متن (1)

بار الها ، ای خدای عدل و داد


هرکه کرده یادی از ما زنده باد


ما که معتاد رفیقیم و خمار روی دوست


در مرام ما نباشد ترک این نوع اعتیادAvazak.ir Line10 تصاویر جداکننده متن (1)             

روزی اگر نبودم ، تنها آرزویم ساده ام این است                                    

ریز لب بگویی :                                                        

“یادش به خیر”                                                         
         


Avazak.ir Line4 تصاویر جداکننده متن (1)                                                           پشت پا خوردم ز هر کَس که گفت یار منه                                             

چون که دیدم روز و شب در پی آزار منه                                              

هرکه دستی از محبت حلقه کرد بر گردنم                                             

دیدم این دست محبت ، حلقه دار منه . . .                                        Avazak.ir Line1 تصاویر جداکننده متن (1)                                                                
آنکه که قلب خاکی اش را                                                  

سنگفرش قدم هایت می کند                                                
 
منم . . .                                                            

Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)                                 

پیش از آنی که به چشمان تو عادت بکنم                                                

 باید ای دوست به هجران تو عادت بکنم                                                 

یا نباید به سرآغاز تو نزدیک شوم                                                     

 یا از آغاز به پایان تو عادت بکنم                                                    

بهتر آن است که چشم از تو بپوشم انگار                                               

تا به چشمان پشیمان تو عادت بکنم                                                 


Avazak.ir Line3 تصاویر جداکننده متن (1)                                                       

نقطه می گذاری انتهای خط . . .                                                       

و من باز می رسم سر سطر !                                                         

تو دوباره با نقطه ای تمامم می کنی . . .                                             

و من سمج تر از هزار سطر به پایان رسیده . . .                                          
 
شروع می کنم !                                                                               
Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)                            درشکه ای سیاه می خواهم                                                         

که یاد تو را با خود ببرد                                                              
 
یا نه                                                                         
                    
نه                                                                           

                    یاد تو باشد                                                                     

مرا با خود ببرد                                                                    Avazak.ir Line7 تصاویر جداکننده متن (1)                  


اگر تو نبودی                                                                      

زمین یک زیر سیگاری گلی بود                                                          

جایی                                                                       

برای خاموش کردن                                                               

بی حوصلگیها

Avazak.ir Line8 تصاویر جداکننده متن (1)                    


خیال من! محال من!                                                           

دلیل قیل و قال من                                                           

دوباره جار میزنم...                                                           

کجـــــــــــــــــــــاا ااااااااااایییییییی مال من!                                             

Avazak.ir Line12 تصاویر جداکننده متن (1)            


عشق یعنی آن نخستین حرفها                                                 

عشق یعنی در میان برفه                                                    

                                               

عشق یعنی یاد آن روز نخست                                                  


 عشق یعنی هر چه در آن یاد توست                                               

Avazak.ir Line9 تصاویر جداکننده متن (1)                             


†ɢα'§ : جملات عاشقانه1392
شنبه بیست و دوم تیر 1392 11:54 |- سهیل -|


ϰ-†нêmê§